ერთიანი ეროვნული გამოცდები - 2023

სტატისტიკური ანალიზი


ქართული ენა და ლიტერატურა

ტესტის მაქსიმალური ქულა 60

ვარიანტი აბიტურიენტთა რაოდენობა კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს საშუალო ქულა საშუალო სირთულე გამოცდაზე მიღებული მაქსიმალური ქულა
I 7848 7586 (96.66%) 36.83 61.39 60 (5)
II 7741 7459 (96.36%) 38.77 64.62 60 (21)
III 7857 7597 (96.69%) 36.98 61.63 60 (17)
IV 7771 7488 (96.36%) 38.35 63.92 60 (17)
V 7847 7590 (96.72%) 38.57 64.29 60 (14)
VI 10 10 (100%) 33.40 55.67 48 (1)
ტესტის საშუალო სირთულე – ტესტის საშუალო ქულა გაყოფილი ტესტის მაქსიმალურ ქულაზე და გამრავლებული 100-ზე.
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ითვლება, თუ აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა მეტია 15 -ზე.

კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს აბიტურიენტთა 96.56 %.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 3.44 % -მა.

ქულების სიხშირეთა განაწილება - ჰისტოგრამა

ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 193
(10;20] 480
(20;30] 1398
(30;40] 2595
(40;50] 2384
(50;60] 798
ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 144
(10;20] 423
(20;30] 1094
(30;40] 2327
(40;50] 2599
(50;60] 1154
ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 184
(10;20] 474
(20;30] 1394
(30;40] 2613
(40;50] 2291
(50;60] 901
ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 139
(10;20] 373
(20;30] 1241
(30;40] 2501
(40;50] 2438
(50;60] 1079
ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 167
(10;20] 437
(20;30] 1163
(30;40] 2294
(40;50] 2667
(50;60] 1119
ინტერვალი სიხშირე
(0;10] 0
(10;20] 0
(20;30] 3
(30;40] 5
(40;50] 2
(50;60] 0

ზოგადი უნარები (სომხურ ენაზე)

ტესტის მაქსიმალური ქულა 80

ვარიანტი აბიტურიენტთა რაოდენობა კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს საშუალო ქულა საშუალო სირთულე გამოცდაზე მიღებული მაქსიმალური ქულა
I 601 455 (75.71%) 34.45 43.06 69 (2)
II 1 1 (100%) 43.00 53.75 43 (1)
ტესტის საშუალო სირთულე – ტესტის საშუალო ქულა გაყოფილი ტესტის მაქსიმალურ ქულაზე და გამრავლებული 100-ზე.
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ითვლება, თუ აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა მეტია 24 -ზე.

კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს აბიტურიენტთა 75.75 %.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 24.25 % -მა.

ქულების სიხშირეთა განაწილება - ჰისტოგრამა

ინტერვალი სიხშირე
(0;13] 7
(13;26] 167
(26;39] 231
(39;52] 133
(52;65] 57
(65;80] 6
ინტერვალი სიხშირე
(0;13] 0
(13;26] 0
(26;39] 0
(39;52] 1
(52;65] 0
(65;80] 0

ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულ ენაზე)

ტესტის მაქსიმალური ქულა 80

ვარიანტი აბიტურიენტთა რაოდენობა კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს საშუალო ქულა საშუალო სირთულე გამოცდაზე მიღებული მაქსიმალური ქულა
I 2573 1657 (64.4%) 30.89 38.61 72 (1)
ტესტის საშუალო სირთულე – ტესტის საშუალო ქულა გაყოფილი ტესტის მაქსიმალურ ქულაზე და გამრავლებული 100-ზე.
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ითვლება, თუ აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა მეტია 24 -ზე.

კონკურსში მონაწილეობას აგრძელებს აბიტურიენტთა 64.4 %.

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა აბიტურიენტთა 35.6 % -მა.